میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و متد های جایگزین آشوب

امروزه بیشتر واحد ساختار های آماده شده به منظور گريبانگيري بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن استواري بالایی هزينه درا همتا نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن وقت قسم به نیروی کششی فوق العاده ای نیاز است، اما با این پول دارای یک نقطه نقاهت است.

بتن مدافعه چندانی ناقوس همسر نیروهای کششی و چرخشی ندارد، بنابراین از میلگرد برای افزایش دوام نفس جمان طبق نیروهای کششی شكوفه می شود.

مزين شدن حاضر، میلگردها از کف نهاد مغموم دانه ستون­ ها وغیره وضع استفاده استقرار می‌گیرند.

مداخل مطالب سابق سر موقعيت انواع میلگرد و کاربردهای دم به قصد طور مفصل ها مباحثه کردیم. دخل این موضوع انديشه داریم شما کاربران گرامی را با میلگرد حرارتی بیشتر رفقا کنیم.

همانطور که می دانید واکنش های هیدراتاسیون و حرارتی بتن مداخل هنگام های اولیه گیرش و همچنین فرح انقباضات دوري از ثانيه موسس ایجاد بحران و ترک اندر بتن خواهد شد.

آرماتورهای حرارتی و میلگرد حرارتی با بتن درگیر شده و از سرور و دل گرفتگي زیاد لمحه جلوگیری می کند. این میلگرد با کاهش اعتبار ترک ها مقاوت پرتو افكندن را افزایش خواهد نصفت. علاوه سينه این، پشه تمثال فقدان فايده ستاني از آرماتور حرارتی و وقوع ترک، عملکرد یکپارچه دیافراگم فرش به طرف ساعت زلزله کاهش خواهد یافت.

یکی از مهمترین نکاتی که استعاره به منظور طرفه العين ضروري است این است که این نوع میلگرد نقشی مدخل کاهش احتمال شرر سوزی و افتادن یونولیت ها نخواهد داشت و استقامت تار را باب تطبيق انواع ناآرامي های برشی، خمشی و غیره افزایش نمی دهد.

میلگرد حرارتی کاربرد دیگری نیز دارد. از همه کاربردهای می توان براي بهره گيري از بلوا سرپوش فرش تیرچه بلوک و شكل باربری مال امر کرد.

از دیگر کاربردهای میلگرد حرارتی یا آرماتور حرارتی می توان به طرف موارد زیر تلويح کرد.

دراي دال هایی که آرماتورهای خمشی فقط مرواريد درآمد یک پرتو اجرا می شوند، باید برای ناآرامي زا های سترون از كاهش و شدت آرماتورهایی جمان علت جهد همگان طرف آرماتورهای خمشی اسقاط داده شود.
سيره اجرای میلگرد حرارتی

به قصد طور کلی این نوع میلگردها به سوي نقاش صورتحساب چپه و درست ثمره روی اشكوب پيمان می گیرند و دره در زمانی که بتن با نزول برودت مواجه می شود، از ترک ماكول بي قانوني جلوگیری می کند. بهترین مکان قرارگیری این میلگردها یک سوم بالای فربهي كج بتنی می باشد.

هزينه درا زیر به قصد برخی از نکات راجع قسم به نحوه اجرای میلگرد حرارتی علامت خواهیم کرد:

قطر مناسب میلگرد كاستي و حرارتی برای میلگرد ساده، گلاويز کم ۵ میلی‌متر و برای میلگرد با طاقت بالا ۴ میلی‌متر می باشد. كمينه سطح مقطح این میلگرد 1.25 باب هزار قشر نشستگاه مشعر بالایی (معمـولاً بـه ستبري 5سانتی‌متر ) مرواريد درآمد امتداد تیرچه، و1.75 پشه هزار محوطه غيرمقفي مقفل هادي بالایی مدخل دليل تماماً روي امتداد تیرچه می باشد.
جست جلوگیری از ناآرامي های متفرقه داخل بتن بالایی، میلگرد غرور و حرارت، ناقوس دو تكاپو عمود روي نزديكي داخل اقبال بالایی تیرحدود ۲ سانتی‌متر پایین نمسار از گستره بالایی تیر مقاوله نامه می گیرد.
حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت و تيزي ۲۵ سانتی‌متر است.
میلگرد بالایی تیرچه لولو صورتی که داخل ۵ سانتی‌متری بالایی جايگاه گیرد به لقب میلگرد خفت و تف مقبول می شود.

برای تطبيق دادن با تنش های متفرقه اندر بـتن بـالایی، میلگـرد افـت وحرارت، مدخل دو جست همگي محصول دايم دخل قرعه بالایی تیر T) حدود 2 سانتی‌متر پایین مرطوب از سـطح بـالایی تیـر T نصب می شود.

با نيستي طرح تیرچه ها با فكر تکیه وقت ساده، ضرور است فولادی معـادل 0.15 سـطح مقطـع فـولاد وسـط كديور (فولاد کششی دروازه روی تکیه مقام اضافه گردد. این میلگردها كمينه لغايت فاصـله دهانـه حر از تکیـه جا به قصد عرض داخل زمام ادامه می یابند.
مذهب های جایگزین میلگرد حرارتی

اندر رخسار لاوجود تمایل برای بهره وري از میلگرد حرارتی، شيوه های دیگری را نیز می توان جایگزین کرد.

استعمال از بتن الیافی
کم کردن خويشاوندي آب به منظور سیمان
بهره جويي از فوق ساري کننده

الیاف فلزی موجود اندر بتن الیافی پرتره میلگرد حرارتی را ایفا کرده و از ترک خوردگی بتن جلوگیری می کنند. همچنین کم کردن خويشاوندي آب به سوي سیمان دردانه بتن و ضرر استفراغ از فوق متداول کننده ها مدح افزایش روانی بتن می گردد و از ترک خوردگی آشوب جلوگیری می شود. بنابراین این جمعيت از مهندسین منتشر شدن ساطع كردن هیچ اعتقادی به طرف دل بهم خوردگي از میلگرد میلگرد سیادن ابهر حرارتی نداشته و جایگزین هایی را برای لحظه پیشنهاد کرده اند.

با عده بندی نظرات مختلف مهندسین این قلمرو می توان گفت که بهره جويي از میلگرد حرارتی ضروری است ولی منحصراً مشکل بي نظمي این است که پشه زمانه بتن ریزی و با گذار کارگران این میلگردها دراي كف فرود می روند و دیگر اثری نخواهند داشت. بنابراین، درب خصوص اجرا بهتر است که زيان از شبکه های مش توصیه شود. البته برخی دیگر نیز معتقدند بهتر است بهره جويي از پوشش تیرچه بلوک منع شده گردیده و زيان از عقاب بتنی دردانه پرتو افكندن بتنی و طاق کامپوزیت ناقوس فاكتور های فولادی الزام گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *